Υποστήριξη

Ο κύριος παράγοντας επιτυχίας της δράσης είναι η ενεργός συμμετοχή των μελών ΔΕΠ. Για να μην υπάρξει πρόσθετος φόρτος εργασίας στα μέλη ΔΕΠ, θα υπάρχει η ομάδα υποστήριξης η οποία θα αναπτύξει τα μαθήματα σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τα προκαθορισμένα πρότυπα από το GUnet.

Τα μέλη ΔΕΠ θα παρέχουν το εκπαιδευτικό υλικό, θα δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες προς την ομάδα υποστήριξης και θα ελέγχουν το υλικό πριν αυτό δημοσιοποιηθεί.

Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης

Η κεντρική ομάδα υποστήριξης θα αναλάβει τον συντονισμό και την παροχή των οδηγιών ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων, την κατάρτιση των ομάδων τοπικής υποστήριξης, την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των Ανοικτών Μαθημάτων, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών (πλην του περιεχομένου), την υποστήριξη της ζωντανής μετάδοσης και καταγραφής των διαλέξεων, την επεξεργασία του πολυμεσικού υλικού κ.α.

Τοπική Ομάδα Υποστήριξης

Την τοπική ομάδα υποστήριξης συγκροτεί προσωπικό που θα έχει άμεση επικοινωνία με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα, θα γνωρίζει τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος, θα διαθέτει εμπειρία στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σε πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα διαθέτει παιδαγωγικές δεξιότητες.

Τα μέλη της ομάδας υποστήριξης θα είναι υπεύθυνα για τη δόμηση των μαθημάτων, την επεξεργασία των διαφανειών και των σημειώσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές προσβασιμότητας, την κατάτμηση του εκπαιδευτικού υλικού σε ενότητες και διαλέξεις και την ενσωμάτωση του πολυμεσικού υλικού των διαλέξεων.

External Links
Designed & Developed by vagpits