Παράμετροι Επιτυχίας

Η αρχική επιτυχία της δράσης θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργή συμμετοχή των μελών ΔΕΠ καθώς και τον αριθμό των Ανοικτών Μαθημάτων που θα διατεθούν στο κοινό.

Για τη συνέχιση και εδραίωση της επιτυχίας της δράσης βασικό ρόλο θα παίξει η αποδοχή που θα υπάρχει από το κοινό. Η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, ο τρόπος δόμησης και ο τρόπος παρουσίασής του με βάση παιδαγωγικά κριτήρια, θα αποτελέσουν τα μέσα αποδοχής από το κοινό.

External Links
Designed & Developed by vagpits