Ομάδες Εργασίας

Υποστήριξη Ανάπτυξης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης
Δημήτριος Μπιλιούσης
Ευστάθιος Τσακίδης
Ευστράτιος Καρατζίδης
Ευάγγελος Πιτσιούγκας
Γεώργιος Καλπάκης
Ιωάννης Σιδηρόπουλος
Σωτήριος Μαδαμάς
Δημήτριος Κιζιρίδης

Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων

Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης
Λέκτορας Άγγελος Σιφαλέρας
Δημήτριος Μπιλιούσης
Ευστάθιος Τσακίδης
Ευάγγελος Πιτσιούγκας
Σωτήριος Μαδαμάς
Δημήτριος Κιζιρίδης

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού

Βαρβάρα Βάμβουρα

Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας & Διάχυσης των Αποτελεσμάτων & Διαγωνισμοί Καλύτε­ρων Ψηφιακών Μαθημάτων & Βέλτιστων Πρακτικών

Βαρβάρα Βάμβουρα
Ευστράτιος Καρατζίδης
Ευάγγελος Πιτσιούγκας

Οργάνωση & Υποστήριξη Υλοποίησης της Ιδρυματικής Πράξης

Δημήτριος Μπιλιούσης
Ευστράτιος Καρατζίδης

Αξιολόγηση της Πράξης

Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης

External Links
Designed & Developed by vagpits