Οφέλη

Από τη συμμετοχή στη δράση Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα, τα μέλη ΔΕΠ επωφελούνται από τα εξής:

Υποστήριξη στην ανάπτυξη των μαθημάτων

Τα μέλη ΔΕΠ θα βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τη ομάδα υποστήριξης και θα δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη/δημιουργία ενός νέου μαθήματος. Ειδικότερα, η ομάδα υποστήριξης θα αναλάβει τα εξής:

  • Την ψηφιοποίηση μέρους του εκπαιδευτικού υλικού, εάν και όπου απαιτηθεί.
  • Την επεξεργασία των αρχείων παρουσιάσεων (πχ. Powerpoint) και των σημειώσεων (πχ. Word), ώστε να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.
  • Την οργάνωση της δομής και του περιεχομένου του μαθήματος, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της δράσης, οι οποίες αφορούν τεχνικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά.
  • Την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα που θα φιλοξενεί τα Aνοικτά Mαθήματα.
  • Συμβουλευτικό ρόλο σε τυχόν ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού υλικού, όπως εικόνες από βιβλία κ.α.
  • Την καταγραφή, επεξεργασία, ανάπτυξη και δημοσιοποίηση διαλέξεων σε μορφή βίντεο.

Βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων

Η ανάπτυξη/δημιουργία Ανοικτών Μαθημάτων δημιουργεί τις συνθήκες συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου των μαθημάτων τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η δράση προσφέρει μια ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά την ανάπτυξη/δημιουργία των Ανοιχτών Μαθημάτων ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι σημαντικό να λυθούν, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ιδρύματος.

Διεύρυνση του ακροατηρίου

Όταν ένα μάθημα γίνεται διαθέσιμο στο ευρύ κοινό αυξάνεται το ακροατήριο που μελετά το αντικείμενο, καθώς πλέον δεν απευθύνεται μόνο στους άμεσα ενδιαφερόμενους που είναι οι φοιτητές του Τμήματος, αλλά επεκτείνεται και σε φοιτητές άλλου Τμήματος του ίδιου Ιδρύματος, φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων, αποφοίτους του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο και στο ευρύ κοινό.

Καταγραφή βιντεοδιαλέξεων

Η καταγραφή των διαλέξεων σε ψηφιακή μορφή βίντεο θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένη ομάδα που θα διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και το απαραίτητο υλικό και λογισμικό.

Ενίσχυση της φήμης και προβολή των συγγραμμάτων

Έχει παρατηρηθεί διεθνώς ότι η διάθεση Ανοικτών Μαθημάτων από μέλη ΔΕΠ βοηθά στην προώθηση των συγγραμμάτων τους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάθεση ηλεκτρονικών συγγραμμάτων δεν αποτελεί αντικείμενο ή στόχο του έργου.

Ενίσχυση της φήμης του Ακαδημαϊκού Τμήματος και του Ιδρύματος

Ο αριθμός, η ποιότητα και η οργάνωση των Ανοικτών Μαθημάτων ενός Ακαδημαϊκού Τμήματος ή του Ιδρύματος ενισχύει την εικόνα τους, σε σύγκριση με Τμήματα ή Ιδρύματα που διαθέτουν λιγότερα ή καθόλου Ανοικτά Μαθήματα.

Όταν υπάρχει καλή εικόνα μέσω των Ανοικτών Μαθημάτων,τότε μπορεί να προσελκύσει τους καλύτερους μαθητές να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο Τμήμα ή Ίδρυμα προκειμένου να φοιτήσουν σε αυτό.

External Links
Designed & Developed by vagpits