Προδιαγραφές

Κάθε ψηφιακό μάθημα που θα δημοσιοποιείται θα πρέπει να έχει τι εξής πληροφορίες και προδιαγραφές:

 • Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος και των στόχων του.
 • Θα πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις κλειδιά ή οι βασικοί όροι του μαθήματος.
 • Είναι υποχρεωτική η οργάνωση του υλικού σε θεματικές ενότητες (π.χ. κεφάλαια) ή ενότητες διαλέξεων, τις οποίες θα μπορεί να ακολουθήσει ένας εκπαιδευόμενος

Κάθε θεματική ενότητα ή ενότητα διαλέξεων θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή στόχων, λέξεις κλειδιά ή βασικούς όρους, σημειώσεις, διαφάνειες, λοιπό υποστηρικτικό υλικό καθώς και αναφορές βιβλιογραφίας ή ασκήσεις κ.α.

Κάθε μάθημα Α- ή Α+ θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • Τις διαφάνειες, εφόσον χρησιμοποιεί ο διδάσκοντας στο συγκεκριμένο μάθημα.
 • Τις σημειώσεις (lecture notes) του μαθήματος, εφόσον ήδη υπάρχουν.
 • Προαιρετικά για τα μαθήματα Α-, υποχρεωτικά για τα μαθήματα Α+, μπορούν να συμπεριληφθούν on-line ασκήσεις, γενικές ή αυτοαξιολόγησης.
 • Αναφορά βιβλιογραφίας που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τα συγγράμματα (textbooks) αλλά και άλλες πηγές διαθέσιμες στο Διαδίκτυο ή ψηφιακά.
 • Ηλεκτρονικές πηγές βιβλιοθηκών εάν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία και κρίνει ο διδάσκοντας ότι διευκολύνει τον εκπαιδευόμενο.

Περιεχόμενο Πολυμεσικού υλικού

Το αντίστοιχο πολυμεσικό υλικό για τα μαθήματα Α+ που θα μπορεί να είναι

 • Αρχεία βίντεο, εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βίντεο από εργαστηριακά μαθήματα (πρότυπα πειράματα), μελέτες και εργασίες πεδίου, ανασκαφές, θεατρικές παραστάσεις, και ότι άλλο κρίνει ο διδάσκοντας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο.
 • Αρχεία βίντεο από καταγεγραμμένες βιντεοδιαλέξεις, συγχρονισμένα με διαφάνειες, σε περίπτωση που ο διδάσκοντας χρησιμοποιεί διαφάνειες.
 • Πολυμεσικές παρουσιάσεις με βίντεο.
 • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.α.

Διάρκεια Πολυμεσικού υλικού

Προκειμένου ένα ψηφιακό μάθημα να χαρακτηριστεί ως μάθημα με πλήρεις προδιαγραφές θα πρέπει το πολυμεσικό υλικό να καλύπτει το 80 % του περιεχομένου των μαθημάτων που πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα, δηλαδή της διδακτέας ύλης. Η παραπάνω απαίτηση ικανοποιείται όταν, για παράδειγμα, οι βιντεοδιαλέξεις ενός μαθήματος καλύπτουν το 80% των διδακτικών ωρών του μαθήματος. Σε ένα τυπικό πανεπιστημιακό μάθημα που διδάσκεται 13 εβδομάδες, δύο φορές την εβδομάδα, το σύνολο των διδακτικών ωρών είναι 52. Επομένως, το αντίστοιχο πολυμεσικό υλικό, π.χ. βιντεοδιαλέξεις, πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 42 διδακτικές ώρες. Στο παράδειγμα αυτό στο έργο θα χρεωθούν οι 52 διδακτικές ώρες.

Προδιαγραφές για τις βιντεοδιαλέξεις των μαθημάτων

Οι βιντεοδιαλέξεις θα πρέπει να συνοδεύονται από μία περιεκτική περιγραφή και από τις διαφάνειες (εφόσον χρησιμοποιούνται κατά τη διάλεξη), ανεξάρτητα από το εάν εμπεριέχουν τις διαφάνειες ως μέρος του βίντεο. Οι διαφάνειες θα πρέπει να παρουσιάζονται με το βίντεο της διάλεξης συγχρονισμένες. Συστήνεται, ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να επιλέγει να παρακολουθήσει τμήμα της βιντεοδιάλεξης που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη διαφάνεια ή υποενότητα.

Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται παρουσιάσεις, λευκοπίνακες ή μαυροπίνακες, τα περιεχόμενα, όπως κείμενα, σχήματα, εξισώσεις, θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα.

Για το σκοπό αυτό, συστήνεται η καταγραφή των διαλέξεων να γίνεται ως βίντεο υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 720p). Εάν δεν χρησιμοποιούνται διαφάνειες και στο βίντεο εμφανίζεται μόνο ο εκπαιδευτής, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βίντεο standard definition. Σε κάθε περίπτωση, ο επιθυμητός στόχος είναι ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός αντιληπτικότητας της βιντεοδιάλεξης και του περιεχομένου με σειρά προτεραιότητας: ήχος εκπαιδευτή, πίνακας ή διαφάνειες, βίντεο ομιλητή (μακρινό πλάνο εάν χρησιμοποιείται πίνακας/διαφάνειες (τουλάχιστον 720p) διαφορετικά κοντινό πλάνο (standard definition). Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως απαιτούμενα framerates (ελάχιστο 12 fps) ή ανάλυση και ο τύπος των εικόνων (jpeg), θα οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης, από ειδική ομάδα η οποία θα οριστικοποιήσει την τεχνική λύση.

External Links
Designed & Developed by vagpits