Πληροφορίες

Δικτυακός Τόπος Μαθήματος

http://compus.uom.gr/MUS101/index.php

Ομάδα Στόχος

Προπτυχιακοί φοιτητές

Προαπαιτούμενα

Κανένα

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:
• Να εφοδιαστούν με βασικές γνώσεις σχετικά με την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τα στάδια της επιστημονικής έρευνας.
• Να γνωρίσουν διάφορα είδη έρευνας, με παραδείγματα από τη μουσική επιστήμη.
• Να είναι σε θέση να εφαρμόσουν βασικά κριτήρια προκειμένου να επιλέξουν και να διατυπώσουν ένα ερευνητικό πρόβλημα και τα επιμέρους ερωτήματά του.
• Να είναι σε θέση να ερευνήσουν τη βιβλιοθήκη και να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν σχετική με ένα ερευνητικό θέμα βιβλιογραφία.
• Να είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριμένη ερευνητική στρατηγική - μεθοδολογία για ένα ερευνητικό πρόβλημα που τους ενδιαφέρει.
• Να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε γενικές γραμμές και να αξιολογήσουν δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες.
• Να γνωρίσουν τις βασικές παραμέτρους που ισχύουν για την εκπόνηση έρευνας στην Ελλάδα.
Όλα τα παραπάνω καλύπτονται, όπως είναι φυσικό, σε επίπεδο ανάλογο ενός εισαγωγικού στην έρευνα μαθήματος.

Βιβλιογραφία

-Κασιμάτη, Αικατερίνη. "Εισαγωγή στη διδακτική μεθοδολογία-Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας." (2011).
-Verma, G., and K. Mallick. "Εκπαιδευτική Έρευνα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και Τεχνικές." (2004).
-Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χρυσή. "Η συµπληρωµατικότητα ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων στην κοινωνιολογική και εκπαιδευτική έρευνα." στο Γ. Παπαγεωργίου (επιµ), Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός (2004).
-Κώστιος, Α. Μέθοδος Μουσικολογικής έρευνας. Αθήνα Μουσικός Εκδοτικός Οίκος Παπαγρηγορίου Νάκας. (2000)

Προτεινόμενα Συγγράματα

-Bell, J. (2001). Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας: Οδηγός για φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες. Αθήνα: Gutenberg
-Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Ηλεκτρονικές Πηγές Μάθησης

http://www.aera.net
http://www.nfer.ac.uk/
https://researchrundowns.wordpress.com
http://www.palgrave.com/studentstudyskills/page/choosing-appropriate-research-methodologies/

External Links
Designed & Developed by vagpits