Περιεχόμενα

Είδη επιστημονικής έρευνας
Παραδείγματα ερευνών – Το πρακτικό πλαίσιο και τα προβλήματα μίας έρευνας
Επιλογή του θέματος. Διατύπωση τίτλου. Διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων
Αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφίας. Επισκόπηση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Δημιουργία αρχείων καταγραφών και κράτηση σημειώσεων
Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή δεδομένων:
Ποσοτική και ποιοτική έρευνα
Ανάλυση στοιχείων
Σχεδιασμός και χορήγηση ερωτηματολογίου
Σχεδιασμός και διεξαγωγή συνεντεύξεων
Παρατήρηση
Ημερολόγια
Η συγγραφή της ερευνητικής εργασίας

External Links
Designed & Developed by vagpits