Ενότητες

Ενότητες Μαθήματος
01 - Τι είναι επιστημονική έρευνα, ποια η χρησιμότητά της, ποια τα χαρακτηριστικά της
02 - Η δημοσιοποίηση της έρευνας
03 - Μορφές διατύπωσης του ερευνητικού προβλήματος Ερευνητική υπόθεση – Διερευνητικό ερώτημα
04 - Αναζήτηση βιβλιογραφίας – Βιβλιογραφική επισκόπηση και ανασκόπηση
05 - Μέρη της ερευνητικής δημοσίευσης & Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών
06 - Ερευνητικό θέμα- ερευνητικά ερωτήματα – σχετικές πηγές (Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών)
07 - Ερευνητικό θέμα- ερευνητικά ερωτήματα – σχετικές πηγές (Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών)
08 - Ερευνητικό θέμα- ερευνητικά ερωτήματα – σχετικές πηγές (Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών)
09 - Είδη επιστημονικής έρευνας
10 - Μέσα και διαδικασίες συλλογής δεδομένων Δείγμα & Τεχνικές δειγματοληψίας
11 - Αξιοπιστία και Εγκυρότητα -Δομημένες περιλήψεις - Συγγραφή επιστημονικής εργασίας
12 - Ερευνητικό θέμα- ερευνητικά ερωτήματα – σχετικές πηγές (Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών)
External Links
Designed & Developed by vagpits