Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι συνοψίζονται ως εξής:

  • Η ανάπτυξη και διάθεση περίπου 284 Ανοικτών Μαθημάτων, εκ των οποίων στα 34 θα υπάρχουν σε μορφή βίντεο καταγεγραμμένες οι διαλέξεις των Μαθημάτων.
  • Η οργάνωση και λειτουργία μηχανισμού υποστήριξης μελών ΔΕΠ για την ανάπτυξη του περιεχομένου των μαθημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα του GUnet
  • Η σχεδίαση πλάνου για την ανάπτυξης και βελτίωση των Ανοικτών Μαθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και ο προσδιορισμός νέων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.

Ο γενικός στόχος είναι η ενίσχυση και η περαιτέρω προώθηση που προσφέρει η αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, η δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού υποστήριξης και η προώθηση της ανοικτής πρόσβασης.

Με τον τρόπο αυτόν αναβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, αναδεικνύεται ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εκτός από εκπαιδευτικός είναι και κοινωνικός και προβάλλεται διεθνώς το έργο τους.

External Links
Designed & Developed by vagpits