Περιεχόμενο

- Μουσική Παιδαγωγική και Μουσικοπαιδαγωγός: Σκέψεις και ορισμοί. H σημασία και οι στόχοι της μουσικής παιδείας και εκπαίδευσης.
- Η μουσική ανάπτυξη από την εμβρυϊκή ηλικία και μετά. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του μουσικού ταλέντου. Διάκριση μουσικής δεκτικότητας και μουσικής ικανότητας-επιτυχίας.
- Η σπουδαιότητα της οργάνωσης και του σχεδιασμού της μουσικής διδασκαλίας. Αναλυτικά προγράμματα και πλαίσια σπουδών μουσικής αγωγής στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
- Μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις: Οι παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωσή τους, οι στόχοι, η μεθοδολογική τους προσέγγιση, και η εφαρμογή τους στη χώρα που δημιουργήθηκαν, στις άλλες χώρες και στην Ελλάδα.
-Orff Schulwerk, Kodaly, Dalcroze
-Suzuki, Kato Havas
-Music Learning Theory (Θεωρία Μουσικής Μάθησης)
- Βασικές παιδαγωγικές αρχές για την διδασκαλία της μουσικής και τα χαρακτηριστικά του «καλού» μουσικοπαιδαγωγού.
- Μέτρηση και αξιολόγηση του μουσικού ταλέντου, της μουσικής διδασκαλίας και μάθησης.

External Links
Designed & Developed by vagpits