Πληροφορίες

Δικτυακός Τόπος Μαθήματος

http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=os

Ομάδα Στόχος

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές Τμημάτων Πληροφορικής.

Προαπαιτούμενα

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μετά το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν τις αρχές λειτουργίας των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων, και τις μεθόδους διαχείρισης των πόρων του Η/Υ που ακολουθεί ένα Λειτουργικό Σύστημα.

Βιβλιογραφία

"Λειτουργικά Συστήματα - Αρχές Σχεδίασης, 6η έκδοση ", W. Stallings, εκδόσεις Τζιόλα.

"Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα, 2η έκδοση ", A. Tanenbaum, εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Operating System Concepts Essentials,  Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne, Wiley 2013.

Operating Systems: Internals and Design Principles (8th Edition), W. Stallings, Prentice Hall, 2014.

Προτεινόμενα Συγγράματα

"Λειτουργικά Συστήματα - Αρχές Σχεδίασης, 6η έκδοση ", W. Stallings, εκδόσεις Τζιόλα.

"Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα, 2η έκδοση ", A. Tanenbaum, εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Ηεκτρονικές Πηγές Μάθησης

http://www.pearsonhighered.com/educator/academic/product/0,3110,0131429388,00.html#resources
http://williamstallings.com/OperatingSystems/

External Links
Designed & Developed by vagpits