Πληροφορίες

Δικτυακός Τόπος Μαθήματος

http://ai.uom.gr/Courses/ArtificialIntelligence/

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές/απόφοιτοι του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή "ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ".

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν το μάθημα με επιτυχία να έχουν αποκτήσει: • Ικανότητα μοντελοποίησης προβλημάτων αναζήτησης. • Γνώση και αξιολόγηση των διαφόρων αλγορίθμων αναζήτησης. • Περιγραφή γνώσης σε λογική πρώτης τάξης.
Μέθοδοι εξαγωγής συμπερασμάτων. • Γνωριμία και αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων. • Εξοικείωση με διάφορα εργαλεία αναπαράστασης γνώσης (π.χ. ανάπτυξη οντολογιών) και επίλυσης προβλημάτων (π.χ. πλατφόρμες ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων, γλώσσες λογικού προγραμματισμού κλπ).

Βιβλιογραφία

Artificial Intelligence, a guide to intelligent systems, Michael Negnevitsky.

Artificial Intelligence, George F. Luger.

The Essence of Artificial Intelligence, Alison Cawsey, 1998.

Essentials of artificial intelligence, Matt Ginsberg, 1993.

Artificial Intelligence, Patrick Henry Winston, 1992.

Προτεινόμενα Συγγράματα

Τεχνητή Νοημοσύνη, Μια Σύγχρονη Προσέγγιση. Stuart Russell και Peter Norvig (ελληνική μετάφραση). Εκδόσεις "Κλειδάριθμος", 2004.

Artificial Intelligence, A modern approach. Stuart Russell και Peter Norvig, ISBN: 0130803022 (International edition).

Τεχνητή Νοημοσύνη. Ι.Βλαχάβας, Π.Κεφαλάς, Ν.Βασιλειάδης, Φ.Κόκκορας & Η. Σακελλαρίου. Εκδόσεις Π. Μακεδονίας, 2011.

Ηλεκτρονικές Πηγές Μάθησης

Artificial Intelligence, Foundations of Computational Agents. David Poole & Alan Mackworth (2010). Online available at http://artint.info/ .

External Links
Designed & Developed by vagpits