Πληροφορίες

Δικτυακός Τόπος Μαθήματος

http://compus.uom.gr/INF134/index.php

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές/απόφοιτοι του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Ενδιαφερόμενοι για ένα μάθημα σχεδίασης βάσεων δεδομένων και εκμάθησης της γλώσσας SQL για τη διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις πράξεων μαθηματικών συνόλων.

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Αντικειμενικοί στόχοι: (α) σχεδίαση βάσεων δεδομένων μέσω δημιουργίας μοντέλων οντοτήτων-συσχετίσεων ή κανονικοποίησης με διάσπαση, (β) σε βάθος κατανόηση και χρήση της γλώσσας SQL για τη διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: (α) να σχεδιάζει διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων βάσεων δεδομένων που να είναι σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων συγκεκριμένων εφαρμογών, (β) να μετατρέπει τα διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων σε σχεσιακά σχήματα, (γ) να μπορεί να εκτελεί τα παραπάνω με τη βοήθεια εργαλείων CASE για μοντελοποίηση βάσεων δεδομένων, (δ) να μπορεί να κατασκευάσει ένα σχεσιακό σχήμα με τη μέθοδο της διάσπασης με κανονικοποίηση, (ε) να υλοποιεί σχεσιακά σχήματα σε εμπορικά DBMS (Oracle) και DBMS ανοιχτού κώδικα (MySQL), (στ) να κατανοεί τη σχεσιακή άλγεβρα και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα SQL για να διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων.

Βιβλιογραφία

Σε αλφαβητική σειρά:
Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg, "Συστήματα βάσεων δεδομένων - Μια πρακτική προσέγγιση στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη
διαχείριση", Ίων
C. J. Date, "Εισαγωγή στα συστήματα βάσεων δεδομένων", Κλειδάριθμος
Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, "Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων", Δίαυλος
Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman and Jennifer D. Widom, "Συστήματα βάσεων δεδομένων - Ένα πλήρες εγχειρίδιο", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, "Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων", Τζιόλα
Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, "Συστήματα βάσεων δεδομένων - Η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδομένων", Γκιούρδας Μ.
Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, "Βασικές αρχές για τα συστήματα βάσεων δεδομένων", Κλειδάριθμος
Δημήτρης Α. Δέρβος, "Μαθήματα βάσεων δεδομένων", Τζιόλα
Ιωάννης Μανωλόπουλος, Απόστολος Ν. Παπαδόπουλος, "Συστήματα βάσεων δεδομένων - Θεωρία και πρακτική εφαρμογή", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Τιμολέων Σελλής, Παναγιώτης Βασιλειάδης, "Αντικειμενοστρεφή συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων", Παπασωτηρίου

Προτεινόμενα Συγγράματα

Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes, Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, 3η Έκδοση, 2011, ISBN: 978-418-960-371-5, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B., Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, 6η έκδοση, 2012, ISBN: 978-960-531-281-7, ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ηλεκτρονικές Πηγές Μάθησης

On-line μαθήματα της καθηγήτριας Jennifer Widom του Stanford University στο Coursera με ελεύθερη εγγραφή (https://www.coursera.org/course/db) ή στο YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=IC8xcNOd80o)

Εκπαιδευτικό site SQLZOO (http://sqlzoo.net/wiki/Main_Page) όπου μπορείτε να εξασκηθείτε με την SQL στο DBMS της αρεσκείας σας.

Εκπαιδευτικό site w3schools (http://www.w3schools.com/sql/) που επίσης επιτρέπει τη διαδραστική εξάσκηση με την SQL.

External Links
Designed & Developed by vagpits