Περιεχόμενα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ), Σχεσιακό μοντέλο, SQL (αιτήματα ορισμού σχεσιακού μοντέλου), Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL (εισαγωγικά, QBE, εμφωλευμένα αιτήματα, συναθροιστικά αιτήματα, προχωρημένα αιτήματα, περιορισμοί, εναύσματα, όψεις, αιτήματα εισαγωγής/διαγραφής/τροποποίησης), Κανονικοποίηση (1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF)

External Links
Designed & Developed by vagpits