Πληροφορίες

Ομάδα Στόχος

Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές κοινωνικών επιστημών με βασικές γνώσεις στατιστικής και ενδιαφερόμενο κοινό με αντίστοιχο υπόβαθρο

Προαπαιτούμενα

Γνώσεις Περιγραφικής και Συμπερασματικής Στατιστικής

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Με το πέρας των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να έχουν εμπεδώσει τη χρήση και την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων μονομεταβλητής, διμεταβλητής και πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Αναμένεται να μπορούν να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση που ξεκινά από την οργάνωση και εισαγωγή των δεδομένων, να επιτυγχάνουν την αναγνώριση του τύπου των μεταβλητών και της χρήσης τους, να επιλέγουν κατάλληλες στατιστικές τεχνικές που απαντούν σε καλώς διατυπωμένα και ορισμένα ερωτήματα και να ερμηνεύουν ορθά τα αποτελέσματα.

Βιβλιογραφία

Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL
Έκδοση: 1η έκδ./2012
Συγγραφείς: Δημητριάδης Ευστάθιος
ISBN: 978-960-218-780-7
Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

Κοινωνική στατιστική & Μεθοδολογία έρευνας με το SPSS
Έκδοση: 2η έκδ./2011
Συγγραφείς: Δαφέρμος Βασίλης
ISBN: 978-960-456-279-4
Εκδότης: Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.

Προτεινόμενα Συγγράματα

Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL
Έκδοση: 1η έκδ./2012
Συγγραφείς: Δημητριάδης Ευστάθιος
ISBN: 978-960-218-780-7
Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

Κοινωνική στατιστική & Μεθοδολογία έρευνας με το SPSS
Έκδοση: 2η έκδ./2011
Συγγραφείς: Δαφέρμος Βασίλης
ISBN: 978-960-456-279-4
Εκδότης: Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.

Ηεκτρονικές Πηγές Μάθησης

http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-540-71972-4

External Links
Designed & Developed by vagpits