Στατιστική Ανάλυση με Χρήση Η/Υ

Κωδικός Μαθήματος

Δ17005-1

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 7ο

Διδάσκοντες

Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος

Λέξεις - Κλειδιά

στατιστική ανάλυση, στατιστική, spss

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα διδάσκει την εφαρμογή μονομεταβλητής, διμεταβλητής και πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση SPSS.

Διδάσκονται τα είδη μεταβλητών, η καταχώριση δεδομένων, η διαχείριση δεδομένων, η ταξινόμηση, η επιλογή περιπτώσεων, οι υπολογισμοί και η ανακωδικοποίηση. Επίσης τα περιγραφικά στατιστικά, οι έλεγχοι κανονικότητας, οι πίνακες συνάφειας και ο χ2 έλεγχος ανεξαρτησίας, ο έλεγχος μέσων τιμών t-test για ανεξάρτητα και ζευγαρωτά δείγματα, οι μη παραμετρικοί έλεγχοι ομοιογένειας για δύο ανεξάρτητα ή ζευγαρωτά δείγματα, η ανάλυση διασποράς, οι μη παραμετρικοί έλεγχοι ομοιογένειας για περισσότερα από δύο δείγματα, οι συντελεστές συσχέτισης, η απλή και η πολλαπλή γραμμική συσχέτιση, η stepwise μέθοδος επιλογής μεταβλητών, η μελέτη καταλοίπων, η ιεραρχική παλινδρόμησης και γίνεται έλεγχος ύπαρξης προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παλινδρόμησης.

External Links
Designed & Developed by vagpits