Διάρθρωση

Ενότητα 01 Εισαγωγή
Ενότητα 02 Εντολές μετασχηματισμού δεδομένων
Ενότητα 03 Πίνακες συνάφειας, χ2 έλεγχος ανεξαρτησίας
Ενότητα 04 Έλεγχοι σημαντικότητας δύο ανεξάρτητων δειγμάτων
Ενότητα 05 Έλεγχοι σημαντικότητας δύο εξαρτημένων δειγμάτων
Ενότητα 06 Οι εντολές Means και Oneway Anova
Ενότητα 07 Έλεγχοι σημαντικότητας πολλών ανεξάρτητων δειγμάτων
Ενότητα 08 Συντελεστές γραμμικής συσχέτισης
Ενότητα 09 Απλή γραμμική παλινδρόμηση
Ενότητα 10 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
Ενότητα 11 Επιλογή μεταβλητών στην παλινδρόμηση
Ενότητα 12 Ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόμηση - Έλεγχος καταλοίπων της παλινδρόμησης
Ενότητα 13 Επαναληπτικές ασκήσεις

 

External Links
Designed & Developed by vagpits