Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

A+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 6o

Διδάσκοντες

Γιαννούλη Βασιλική

Λέξεις - Κλειδιά

ψυχομετρία –ψυχοδιαγνωστικά τεστ (σταθμισμένες τεχνικές μέτρησης της ποικιλίας της συμπεριφοράς που συνεισφέρουν στη διάγνωση των ψυχολογικών, νοητικών μαθησιακών προβλημάτων

Περιγραφή Μαθήματος

Τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες-συνεργασία των ψυχολόγων και εκπαιδευτικών έχουν διευρυνθεί ενώ η χορήγηση των τεστ και από τις δύο ειδικότητες αποτελεί μόνο ένα σκέλος της διαδικασίας που αποκαλείται αξιολόγηση. Η συνολική διαδικασία αξιολόγησης σήμερα περιλαμβάνει τεχνικές : όπως η κλινική συνέντευξη (τρόπος συλλογής πληροφοριών για το άτομο για τον τρόπο λειτουργίας του σε διάφορα επίπεδα όπως ιατρικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, εργασιακό, οικογενειακό), η ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση (περιλαμβάνει χορήγηση ατομικών υπο-δοκιμασιών που εκτιμούν/μετρούν την γνωστική ικανότητα και την ακαδημαϊκή επίδοση, συγκρίσεις μεταξύ δεξιότητας/ικανότητας και επίτευξης για καθορισμό του βαθμού που το άτομο έχει κατακτήσει τη μέγιστη δυνατή ακαδημαϊκή επίδοση, και ερμηνεία των βαθμολογιών για την καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το άτομο στην κατάκτηση συγκεκριμένων εμπειριών μάθησης), η χορήγηση και η αξιολόγηση συμπεριφοράς, ενώ συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς όπως η αξιολόγηση διαταραχών της προσωπικότητας (αξιολογείται η μέτρηση μη νοητικών παραγόντων όπως συναισθηματική προσαρμογή, λειτουργία σε επίπεδο ενδοπροσωπικών σχέσεων, κίνητρα, ενδιαφέροντα, απόψεις τρόπος λειτουργίας), η αξιολόγηση αλληλεπιδράσεων του συστήματος της οικογένειας, η αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας, η προσαρμογή σε νέες πολιτιστικές αξίες, καθώς και η σχέση του ατόμου με το περιβάλλον του, με τις γνωστικές του διαδικασίες και τον αυτοέλεγχο.

External Links
Designed & Developed by vagpits