Πληροφορίες

Δικτυακός Τόπος Μαθήματος

http://compus.uom.gr/INF140/index.php

Ομάδα Στόχος

Το μάθημα αυό απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές πληροφορικής

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει και να περιγράψει τα βασικά μέρη του υπολογιστή και μερικά βασικά ζητήματα που άπτονται σε διάφορους τομείς της πληροφορικής όπως αποθήκευση, δίκτυα, αλγόριθμοι, βάσεις δεδομένων, αρχιτεκτονική υπολογιστών, ψηφιακή σχεδίαση κ.ο.κ

Βιβλιογραφία

1. G. Beekman, M.Quinn, "Εισαγωγή στην Πληροφορική", Εκδόσεις Γκιούδα
2. G. Brookshear, "Η επιστήμη των υπολογιστών, Μία Ολοκληρωμένη Παρουσίαση", Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Προτεινόμενα Συγγράματα

Εισαγωγή στην Πληροφορική (2η αγγλική έκδοση) των Behrouz A. Forouzan και Firouz Mosharraf
Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010
ISBN: 978-960-461-366-3

Η επιστήμη των υπολογιστών του J. Glenn Brookshear
Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009
ISBN: 978-960-461-270-3

Ηλεκτρονικές Πηγές Μάθησης

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=el&FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466

External Links
Designed & Developed by vagpits