Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

Κωδικός Μαθήματος

ΠΛ 0114

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 5ο

Διδάσκοντες

Βλαχοπούλου Μάρω

Λέξεις - Κλειδιά

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, ψηφιακό μάρκετινγκ, διαδικτυακό μάρκετινγκ, κινητό μάρκετινγκ, κοινωνικά μέσα μάρκετινγκ, πληροφοριακά συστήματα μάρκετινγκ, συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, ηλεκτρονικό μίγμα μάρκετινγκ

Περιγραφή Μαθήματος

Η στρατηγική και εφαρμογή του ψηφιακού μάρκετινγκ με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων, εργαλείων και τεχνολογιών πληροφορικής και μοντέλων / εφαρμογών διαδικτύου (ηλεκτρονικό , κινητό μάρκετινγκ και μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων).Έμφαση δίνεται σε σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες πληροφορικής για τη διαχείριση σε ψηφιακό περιβάλλον της πληροφορίας που αφορά στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ.
ο στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με: (α) τις σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών και διαδικτύου στο μάρκετινγκ,
(β) τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών / εργαλείων (γ) την εφαρμογή ηλεκτρονικού & κινητού μάρκετινγκ, καθώς και κοινωνικών μέσων σε δράσεις μάρκετινγκ και (δ) τη μέτρηση αποτελεσματικότητας των παραπάνω εφαρμογών.

External Links
Designed & Developed by vagpits