Πληροφορίες

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές/απόφοιτοι του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ".

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν. Το μάθημα είναι εισαγωγικό.

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βάσεις για την ιστορική κατανόηση των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων της Μέσης Ανατολής, και τη βασική γνώση σε θέματα του Ισλάμ (κυρίως του Αραβικού αλλά και του Περσικού και του Τουρκικού κόσμου)

Βιβλιογραφία

1. Πακέτο φωτοτυπιών που περιλαμβάνει τα απαραίτητα κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα και θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό συζητήσεων, παρουσιάσεων και ενεργούς συμμετοχής.
2. Το εγχειρίδιο του μαθήματος είναι:
Albert Hourani, Ιστορία των Αραβικών Λαών, Αθήνα: Εκδόσεις Α.Α.Λιβάνη 1994 ή Γιάννης Σακκάς, Οι Άραβες στη νεότερη και σύγχρονη εποχή: ιστορία και κοινωνία, Αθήνα: Πατάκης 2002

Προτεινόμενα Συγγράματα

Υπάρχει λίστα με Συνιστώμενη/Ενδεικτική βιβλιογραφία

Συνιστώμενη/Ενδεικτική βιβλιογραφία

Αλατζάς Ιωάννης Α., Η Αλεβιτική-Μπεκτασική ταυτότητα στη σύγχρονη Τουρκία και οι πολιτικές προεκτάσεις του προβλήματος στην Ελλάδα, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1999.
Anderson B., Φαντασιακές Κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, Αθήνα 1997 (JC311.A65616 1997).
Anderson M. S., The Eastern Question 1774-1923. A study in international relations, Λονδίνο 1983 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) D371.A43 1966 ]
Badie Bertrand, Κουλτούρα και Πολιτική, Πατάκης, Αθήνα 1993.
Banac Ivo, The national question in Yugoslavia: origins, history, politics, Cornell University Press, , Ithaca 1984.
Balibar Etienne, Wallerstein I., Φυλή, έθνος, τάξη: - οι διφορούμενες ταυτότητες, μετάφραση Αγγελος Ελεφάντης, Ελένη Καλαφάτη. Αθήνα : Θεμέλιο, 1987.
Bat Yeor, The Dhimmi: Jews and Christians under Islam, Rutherford, [N.J.]: Fairleigh Dickinson University Press ; London : Associated University Presses, c1985 (DS36.9.D47B3813 1985)
Βατικιώτης Π. Γ., Ισλάμ και Κράτος, μτφ. Γ. Γουλιμή, Δ. Αντωνίου, Εκδόσεις Παπαζήση – Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, Αθήνα 2000².
Barkey Karen, von Hagen Mark, After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires, Westview Press; 1997.
Berkes N., The development of secularism in Turkey, Hurst & Company, London 1998. (DR557.B4 1998).
Berktay H. & Faroqui S., (επιμ.), New approaches to State and Peasant in Ottoman History, Λονδίνο 1992 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401), HD1537.T9N49 1992 ]
Braude B., Lewis B.(επιμ.), Christians and Jews in the Ottoman Empire: the function of a plural society, τ. 2, Νέα Υόρκη 1985 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DS58.C48 1982].
Braudel Fernand, Γραμματική των Πολιτισμών, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2001.
Γούναρης Β., Μιχαηλίδης Δ. Ι., Αγγελόπουλος Γ. Β., Ταυτότητες στη Μακεδονία, πρόλογος Θ. Βερέμης, Αθήνα 1997 (DF901.M3T385 1997).
Courbage Youssef and Fargues Philippe, Christians and Jews under Islam, I.B. Tauris Publishers, London-New York 1997.
Δρακόπουλος Λευτέρης, Καύκασος και Κεντρική Ασία. Ισλαμική ταυτότητα και διακρατικές σχέσεις, Παπαζήσης, Αθήνα 1998.
Davison R., Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876, Princeton 1963 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DR569.D3 1963] .
Εsposito John L, The Islamic threat : - myth or reality? Oxford University Press, New York 1995² (BP60.E84 1995 )
Εsposito John L., Voll John O., Islam and Democracy, Oxford University Press, New York-Oxford 1996(JC49.E76 1996).
Εsposito John L.(ed), The Oxford history of Islam, Oxford University Press, New York 1999.
Gellner, E., Muslim society, Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1981 (BP173.25.G44).
Gellner E., Έθνη και Εθνικισμός, Αθήνα 1992 (JC311.G45 1992).
Gibb H.A.R.- Bowen H., Islamic society and the West. A study of the impact of Western Civilization on Moslem culture in the Near East, Λονδίνο-Νέα Υόρκη-Τορόντο 1951 [Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου DS38.G52 1967].
Haddad W. & Oshsenwald W. (επιμ.), Nationalism in a non-national state: The dissolution of the Ottoman Empire, Ohio 1979 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DS62.4.N36] .
Haghayeghi Mehrdad, Islam and politics in Central Asia, St. Martin's Press, Νέα Υόρκη 1995 (DK859.5.H34 1995)
Halliday Fred, Η Αραβία χωρίς σουλτάνους, με πρόλογο του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση, μετάφραση Δήμος Βεργής, Στοχαστής, Αθήνα 1984.
Halliday Fred, Islam and the myth of confrontation: religion and politics in the Middle East, London ; New York : I. B. Tauris, 1996, c1995 (DS63.H282 1996).
Hobsbawm E. J., Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα, Αθήνα 1994 (JC311.H57716 1994 ).
Hroch M., Todorova M., Εθνικό κίνημα και Βαλκάνια, Αθήνα 1996 (DR24.E84 1996 ).
Hourani Albert, Islam in European thought, Cambridge University Press, Cambridge ; New York 1991 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DS61.9.E85H68 1991]
Inalcik H., Quatert D. (επιμ.) An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge - New York 1997² (HC492.E295 1994)
Jansen Johannes J.G., The Dual Nature of Islamic Fundamentalism, Hurst & Company, London 1997.
Καραντζόλα Ε.(επιμ.), Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Θεσσαλονίκη 1996 (P106.I83 1996).
Kayali Hasan, Arabs and Young Turks. Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1997 (DS 63.2 T8 K39 1997)
Kepel Gilles, Η επιστροφή του Θεού : - ισλαμικά, χριστιανικά, εβραϊκά κινήματα στην επανάκτηση του κόσμου, μετάφραση από τα γαλλικά, Γεώργιος Εμμ. Φασουλάκης, Νέα Σύνορα, Αθήνα 1992 (BL238.K4616 1992).
Kepel Gilles, Τζιχάντ. Ο Ιερός Πόλεμος, Καστανιώτης, Αθήνα 2001.
Κerr Donal Α. (ed.) in collaboration with Μordechai Βreuer, Sheridan Gilley and Εrnst Christoph Suttner, Religion, State and Εthnic Groups. Comparative studies on Goverments and non-dominant groups in Εurope, 1850-1940, Εuropean Science Foundation, v. VΙΙ, Νew Υork University Ρress, Dartmouth 1992.
Κοππά Μ., Οι μειονότητες στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια: πολιτικές του κέντρου και μειονοτικές απαντήσεις, Αθήνα 1997 (DR24.K67 1997)
Kushner David, The Rise of Turkish Nationalism, 1876-1908, Λονδίνο 1977 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR572.K89 1977] .
Lampe J., Yugoslavia as History. Twice there was a country, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Melbourne 1996 (DR1246.L36 1996).
Λέκκας Π., Η εθνικιστική ιδεολογία: πέντε προϋποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, Αθήνα 1992 (HM104.L45 1992).
Lewis B., The Emergence of modern Turkey, Οξφόρδη 1960 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR583.L49 1968] .
Lewis Bernard, Pace Enzo, Magister Sandro, Το Ισλαμικό Αίνιγμα. Λαϊκοποίηση και Νεοτερικότητα στον Ισλαμικό Κόσμο, Λεβιάθαν, Αθήνα 1992.
Lewis Bernard, Islam and the West, Oxford University Press, New York 1993.
Lewis Bernard, Cultures in conflict: Christians, Muslims, and Jews in the age of discovery , Oxford University Press, New York, 1995.
Μάζης Ιωάννης Θ., Μυστικά Ισλαμικά Τάγματα και πολιτικο-οικονομικό Ισλάμ στη σύγχρονη Τουρκία, Προσκήνιο, Αθήνα 2000.
McCrone David, Η κοινωνιολογία του εθνικισμού : - οι αυριανοί μας πρόγονοι, μετάφραση Νίκος Βαφέας, Γιώργος Βάγιας, επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Κοσκινάς, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000 (JC311.M39216 2000).
Mazower Mark, The Balkans : A Short History (Modern Library Chronicles), New York : Modern Library, 2000, (DR36.M396 2000)
Μπάρμπερ Μπέντζαμιν, Ο κόσμος των Mac κόντρα στους Τζιχάντ: η παγκοσμιοποίηση και ο φονταμενταλισμός εχθροί της δημοκρατίας και της ελευθερίας, μετάφραση από τα αγγλικά Άγγελος Φιλιππάτος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2001 (HM201.B3716 1998).
Naqvi, Ali Muhammad, Islam and nationalism, Tehran, Islamic Republic of Iran: Islamic Propagation Organization, 1984 (BP173.55.N37 1984)
Nonneman Gerd, Tim Niblock, Bogdan Szajkowski (eds), Muslim Communities in the New Europe, Ithaca Press, Berkshire 1997.
Poliakov Sergei P., Everyday Islam: religion and tradition in Soviet Central Asia, Armonk, M.E. Sharpe, Νέα Υόρκη c1992 (DK859.P6513 1992)
Popović Alexandre, L'Islam balkanique. Les musulmans du sud-est européen dans la période post-Ottoman, Berlin 1986.
Poulton Hugh, Taji-Farouki Suha, (eds), Muslim identity and the Balkan state, Hurst &Company, London 1997
Poulton Hugh, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος και Ημισέληνος, Οδυσσέας, Αθήνα 1999.
Quataert D., Social disintegration and popular resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908: reactions to European economic penetration, New York 1983 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) HC492.Q37 1983].
Ρόντινσον Μαξίμ, Οι Άραβες, Θεμέλιο, Αθήνα 1980 (DS36.7.R62 1980).
Ρόντινσον Μαξίμ, Ισλάμ και Καπιταλισμός, Κάλβος, Αθήνα 1980 (BP173.75.R616 1980).
Saeed Javaid, Islam and Modernization. A Comparative Analysis of Pakistan, Egypt and Turkey, Praeger, Westport, Connecticut-London 1994.
Said E., Οριενταλισμός, Αθήνα 1996 (DS12.S2416 1996).
Σελαχβαρζί Χρυσόστομος, Ισλάμ και ανθρώπινα δικαιώματα, Εκδόσεις Δορκάς, Αθήνα 2000.
Smith A. D., The Ethnic Origin of Nations, Οξφόρδη 1989 (JC311.S536 1987).
— Nationalism and Modernism, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1998(JC311.S5388 1998 ).
— Εθνική ταυτότητα, μετάφραση Έυη Πέππα, Οδυσσέας, Αθήνα 2000 (JC311.S53816 2000)
Stoianovich T., Balkan Worlds: the first and last Europe, Νέα Υόρκη 1994 (DR23.S758 1994 ).
Tapper Richard, Islam in modern Turkey: religion, politics, and literature in a secular state, I.B. Tauris ; New York, NY : Distributed by St Martin's Press, London - New York 1991.
Tibi Bassam, The challenge of fundamentalism: political Islam and the new world disorder, University of California Press, Berkeley 1998.
Tibi Bassam, Conflict and war in the Middle East: from interstate war to new security, Basingstoke : Macmillan, 1998.
Todorova Maria, Βαλκάνια: η Δυτική φαντασίωση, πρόλογος-επιμέλεια Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2000.
Toprak, Binnaz, Islam and political development in Turkey, Leiden : Brill, 1981.[ Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) BP63.T8T66 1981]
Τούντα -Φεργάδη Α., Μειονότητες στα Βαλκάνια: Βαλκανικές διασκέψεις 1930-1934, Θεσσαλονίκη 1994 (DR24.T67 1994).
Vickers Miranda, Οι Αλβανοί: νεότερη και σύγχρονη ιστορία, Αθήνα 1997 (DR941.V5316 1997).
— Αλβανία: από την αναρχία σε μια Βαλκανική ταυτότητα, Καστανιώτης, Αθήνα 1998 (DR978.3.V5316 1998 ).
Youssef, Michael, Revolt against modernity : Muslim zealots and the west, Leiden : E.J. Brill, 1985 [Κτήριο Θεολ. Σχολής(1ος όρ, BP60.Y68 1985]

Ηλεκτρονικές Πηγές Μάθησης

compus.uom.gr

External Links
Designed & Developed by vagpits