Αρχές Χρηματοοικονομικής

Κωδικός Μαθήματος

ΟΙ0403

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 4ο

Διδάσκοντες

Ιωάννης Ταμπακούδης

Λέξεις - Κλειδιά

Χρηματοοικονομική επιστήμη. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς. Χρηματοπιστωτικό προϊόν. Χρεόγραφο. Χρεωστικοί και συμμετοχικοί τίτλοι. Χρηματιστηριακές ή δημοπρατικές αγορές. Εξωχρηματιστηριακές αγορές. Εταιρικές μορφές

Περιγραφή Μαθήματος

Οι φοιτητές θα γνωρίσουν ποιες είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους χρηματοοικονομικούς managers, καθώς και τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που συνδράμουν στη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης. Θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των διάφορων μορφών επιχειρηματικών οργανώσεων και των επίκαιρων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ειδικότερα η εταιρική διακυβέρνηση, το ζήτημα εντολέα-εντολοδόχου και η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Βασικός πυλώνας του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη της έννοιας της χρονικής αξίας του χρήματος. Σε αυτό το πλαίσιο θα προσδιορισθεί ο τρόπος υπολογισμού της παρούσας και μελλοντικής αξίας ενός ποσού ή μίας ράντας πληρωμών. Στη συνέχεια και με βάση τη χρονική αξία του χρήματος η διδασκαλία επικεντρώνεται στις μεθόδους υπολογισμού της αξίας των μετοχών. Παράλληλα με τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών θα γίνει και μία περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων των δύο βασικών κατηγοριών του εν λόγω χρεογράφου, που είναι οι κοινές και οι προνομιούχες μετοχές. Τέλος, θα αναπτυχθούν οι θεωρίες για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης απόδοσης των μετοχών, γεγονός που θα επιτρέψει τον καθορισμό του απαιτούμενου επιτοκίου προεξόφλησης κατά τον υπολογισμό της δίκαιης αξίας τους.

External Links
Designed & Developed by vagpits