Χρηματοοικονομική ΙI

Κωδικός Μαθήματος

ΟΙ0403

Κατηγορία

A+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 4o

Διδάσκοντες

Ιωάννης Ταμπακούδης

Λέξεις - Κλειδιά

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Πωλήσεις. Περιθώρια κέρδους. Δαπάνες. Χρηματοοικονομική μόχλευση. Ταμιακές ροές. Μακροοικονομικά μεγέθη. Κοινές μετοχές. Προνομιούχες μετοχές. Υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων. Απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης

Περιγραφή Μαθήματος

Η ανάλυση κάθε επιχείρησης είναι προσανατολισμένη στη μελλοντική πορεία των μεγεθών της λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και του επιχειρηματικού κλάδου. Βασικός άξονας της διαδικασίας διαμόρφωσης προβλέψεων αποτελεί η εκτίμηση της μελλοντικής πορείας βασικών μεγεθών και ειδικότερα των πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους, δεδομένου ότι τα περισσότερα στοιχεία της επιχείρησης - όπως το κεφάλαιο κίνησης, οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία και τα βασικά έξοδα- είναι συνδεδεμένα είτε με τις πωλήσεις είτε με τα κέρδη. Η ανάλυση των μελλοντικών προοπτικών μιας επιχείρησης πραγματοποιείται σε τρία (3) στάδια: Αρχικά προβλέπονται οι επερχόμενες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον, τον επιχειρηματικό κλάδο και τη στρατηγική της επιχείρησης. Στη συνέχεια, αξιολογείται η σχέση μεταξύ των παραπάνω αλλαγών και της χρηματοοικονομικής απόδοσης της επιχείρησης και τέλος διαμορφώνονται οι οικονομικές καταστάσεις των επομένων ετών.
Έχοντας ως αφετηρία τη μελλοντική εξέλιξη της εταιρικής κερδοφορίας επιδιώκεται η αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης. Ειδικότερα, εφαρμόζεται το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων για την αποτίμηση τόσο των κοινών όσο και των προνομιούχων μετοχών. Αναφορικά με τις κοινές μετοχές, το υπόδειγμα προσαρμόζεται στις προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη των μερισμάτων και τα διαφορετικά προεξοφλητικά επιτόκια βάσει του εταιρικού κινδύνου. Επίσης, η αξία των κοινών μετοχών υπολογίζεται και με τη χρήση πολλαπλασιαστών.
Στη συνέχεια του μαθήματος αναπτύσσονται τα πλεονεκτήματα και οι πιθανοί κίνδυνοι από την έκδοση ομολόγων. Παρουσιάζονται οι διαφορές των ομολόγων από τις μετοχές και τα δάνεια, καθώς και η λειτουργία της αντίστοιχης αγοράς. Όπως και στην περίπτωση των μετοχών έτσι και στα ομόλογα αναλύεται ο τρόπος και η μεθοδολογία αποτίμησης τους, με επίκεντρο τη σχέση μεταξύ τρέχουσας τιμής και απόδοσης στη λήξη.
Οι δύο τελευταίες ενότητες του μαθήματος είναι συνδεδεμένες με τα ομόλογα και ειδικότερα παρουσιάζονται οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τα πιστωτικά παράγωγα. Παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες και τα κριτήρια αξιολόγησης εκδοτών και εκδόσεων και οι βαθμίδες αξιολόγησης. Αναφορικά με τα πιστωτικά παράγωγα, περιγράφονται τα βασικά προϊόντα και ειδικότερα οι συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου και τα σύνθετα εξασφαλισμένα ομόλογα.

External Links
Designed & Developed by vagpits