Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 4ο

Διδάσκοντες

Ευαγγελίδης Γεώργιος

Λέξεις - Κλειδιά

σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, οργανώσεις αρχείων, ευρετήρια, Β+δέντρο, εξωτερική ταξινόμηση, υπολογισμός σχεσιακών πράξεων, βελτιστοποίηση αιτημάτων, συναλλαγές, έλεγχος ταυτοχρονισμού, επαναφορά του συστήματος, NoSQL

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει σε βάθος τα υποσυστήματα ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Γίνεται παρουσίαση των τεχνικών και αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για (α) την αποθήκευση δεδομένων στο δίσκο, (β) τις οργανώσεις αρχείων και τα ευρετήρια, (γ) την υλοποποίηση της εξωτερικής ταξινόμησης και των σχεσιακών πράξεων, (δ) τη βελτιστοποίηση αιτημάτων, (ε) τον ταυτοχρονισμό συναλλαγών και της επαναφοράς του συστήματος. Επίσης, παρουσιάζονται έννοιες σχετικές με τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων NoSQL και γίνεται πρακτική επίδειξη χρήσης των συστημάτων CouchDB και Neo4j.

External Links
Designed & Developed by vagpits