Τηλεπικοινωνίες (Συστήματα Επικοινωνιών)

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

A+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 4o

Διδάσκοντες

Ψάννης Κωνσταντίνος

Λέξεις - Κλειδιά

Κωδικοποίηση, όριο Shannon, Χωρητικότητα κατά Nyquist, Πολυπλεξία, Διαμόρφωση , Διαμόρφωση Πλάτους Παλμών Παλµοκωδική Διαµόρφωση, Διαδικασία Δειγματοληψίας

Περιγραφή Μαθήματος

Φασματικής Ανάλυση (Σειρές/ Μετασχηματισμός Fourier,Θεώρημα Parseval), Τυχαίες Μεταβλητές και Διεργασίες, Αναπαράσταση σημάτων στα πεδία συχνότητας και χρόνου. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη, Φίλτρα, Πηγές Πληροφορίας , Κωδικοποίηση πηγής (συμπίεση), Κανάλια επικοινωνίας, Πηγές και παραδείγματα υποβάθμισης καναλιού-θόρυβος, επικοινωνιακά συστήματα και υπολογισμοί θορύβου, Μαθηματική Παράσταση του Θορύβου, Συστήματα αναλογικής διαμόρφωσης, Συστήματα ΑΜ και FM. όριο Shannon (Shannon bound), Χωρητικότητα καναλιού, Χωρητικότητα κατά Nyquist (Nyquist Bandwidth), Διαμόρφωση Πλάτους Παλμών (PAM), Παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM), Διαδικασία Δειγματοληψία, Πολυπλεξία (Multiplexing), Κωδικοποίηση καναλιού, Κώδικες Hamming. Ψηφιακές διαμορφώσεις, Ψηφιακή διαμόρφωση πολλαπλών επιπέδων. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης πολλαπλών χρηστών. Αξιολόγηση παραμέτρων Κωδικοποίησης και Διαμόρφωσης (Performance Parameters of Coding and Modulation Scheme), Μέσα μετάδοσης (Transmission Media), Υποβαθμίσεις μετάδοσης (Transmission Impairments), Αλγόριθμοι για Επικοινωνιακά συστήματα (Algorithms for Communications Systems), μοντέλο OSI, Θεωρία πληροφορίας και κωδικοποίηση (information Theory/mathematical definition and properties of information, source coding theorem, lossless compression of data, optimal lossless coding, noisy communication channels) , Υπηρεσίες Επικοινωνιών Δεδομένων (Data Communication Services), Κριτήρια επιδόσεων, Ποιότητα Υπηρεσιών (Quality of Services), Ποιότητα Εμπειριών (Quality of Experience)

External Links
Designed & Developed by vagpits