Περιεχόμενα

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τα κεφάλαια 13 έως 24 του εγχειρίδιου των Masa Selimović – Momčilović & Ljubica Živanić, SRPSKI ZA STRANCE – REČ PO REČ Početni tečaj,Institut za strane jezike, 2009, Beograd

External Links
Designed & Developed by vagpits